Mama (Ma ma he qi tian de shi jian)

Girls Always Happy (Rou Qing shi)

Bi China

The Storms in our Blood

Lili Alone (Duo li)

Dans la rivière (Step Into the River)

Chinese Fusion

Une Vie simple (Tao Jie)

The Cloud in her Room

Spring Sparrow (Chun tian de ma que)