Mama (Ma ma he qi tian de shi jian)

Girls Always Happy (Rou Qing shi)

Bi China

When a City Rises

Vénus sur la rive (Venus by Water)

Self-Portrait. Fairy Tale in 47km

Present. Perfect. (Wan Mei Xian zai shi)

Ascension

Bipolar